Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 18 2019

dobby
Reposted fromshakeme shakeme viadobrazla dobrazla
dobby
1098 a401
Reposted fromkarahippie karahippie viacarmenluna carmenluna
dobby
4166 8694 500
później bywa zwykle za późno.
Reposted fromzenibyja zenibyja viaamilamija amilamija
dobby
Reposted fromshakeme shakeme viaamilamija amilamija
dobby
Reposted fromiceland iceland
dobby
7486 22af 500
Reposted fromnyaako nyaako viaultrafioletowa ultrafioletowa
dobby
4102 f821
Reposted fromkarsina karsina viaamilamija amilamija
dobby

Tak naprawdę największy kłopot z uczuciami polega na tym, że nie da się ich przechytrzyć. Nie da się oszukać smutku, rozpaczy. Udawać, że nie istnieją. Nie da się upchnąć gdzieś złości ani poczucia straty. One zawsze wracają. Nie da się zafałszować radości, euforii ani podziwu. Uczucia po prostu są. A do tego są mądre. Mówią nam wiele o nas samych, o innych ludziach, o tym, w czym żyjemy. Jak drogowskazy pokazują nam, czego nam potrzeba, co nas uwiera, gdzie daliśmy z siebie być może za dużo, a gdzie oczekiwaliśmy więcej.

— Agnieszka Jucewicz - "Czując. Rozmowy o emocjach"
dobby
4986 a546 500
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viamr-absentia mr-absentia
dobby
1036 750e
Reposted frombangbangimdead bangbangimdead viaantibia antibia
dobby
3228 64a9 500
Reposted fromcogitavi cogitavi viamr-absentia mr-absentia
dobby
0045 7881 500
Reposted fromcogitavi cogitavi viamr-absentia mr-absentia
dobby
3857 e82a 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viadrozdzi drozdzi
dobby
1251 17e2 500
dobby
Z moich największych życiowych przewinień najgłupsze było myślenie, że ludzie okażą mi taką samą miłość i troskę, jaką otrzymali ode mnie
— głupia ja
dobby
6571 18de 500
Reposted fromnutt nutt viaantibia antibia
dobby
5329 50cb 500
Reposted fromzciach zciach viaantibia antibia
dobby
Reposted fromthebelljar thebelljar viaindiferencia indiferencia
dobby
0088 b278 500
Reposted fromtfu tfu viaavooid avooid
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl