Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 18 2018

dobby
6516 9bdb 500
H. Poświatowska
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaSkydelan Skydelan
dobby
0716 3bf7 500
Reposted fromfelicka felicka viafreeway freeway
dobby
dobby
8150 416a 500
Reposted frompesy pesy viaunhappys unhappys
dobby
0361 789d 500
że go uratuję.
Proszę uważaj na mnie. Czasami robi mi się smutno i nie wiem dlaczego. Przepraszam.
— (via deprywacja)
Reposted fromkostuchna kostuchna viaMigotliwa Migotliwa
dobby
9863 0cb3
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viaszydera szydera
dobby
Dwie osoby pojmują tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się wątpliwość, czy to istotnie ta sama sytuacja. Mnie, jednej i tej samej osobie, zdarza się pojmować jedną i tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się pytanie, czy chodzi o tę samą osobę.
— Sławomir Mrożek
dobby
9735 6d37 500
Reposted frompulperybka pulperybka vialadylena ladylena
dobby
Fall in one photo
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viabeltane beltane
dobby
3021 e3c9 500
Reposted fromwerterowska werterowska vialadylena ladylena
dobby
6786 8068 500
It's a cold, blue, coffee kind of day.
Reposted fromcraigwiki craigwiki viaexistential existential
dobby
Próżność i duma to rzeczy całkiem różne, choć słowa te często są używane jednoznacznie. Można być dumnym nie będąc przy tym próżnym. Duma związana jest z tym, co sami o sobie myślimy, próżność zaś z tym, co chcielibyśmy, żeby inni o nas myśleli.
— Jane Austen, "Duma i uprzedzenie"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
dobby
dobby
3368 26e2
Reposted frompatos patos vianiskowo niskowo
dobby
Reposted frombluuu bluuu vianiskowo niskowo
8333 cf69
Reposted fromkittesencula kittesencula viastonerr stonerr
5317 0d75 500

ojrzasphotoblog:

Two lost souls swimming in a fish bowl

Brighton
Praktica Super TL2 + Fomapan 200

Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper vialovelife lovelife
dobby
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl